Laem Chabang

th

Région Chonburi

Pays Thaïlande

Latitude: 13.104100. Longitude: 100.916000