Laem Chabang

th

Région Chonburi

Pays Thaïlande

Latitude: 13.104055. Longitude: 100.915810