Takoradi

gh

Région Ghana

Pays Ghana

Population 114.989

Latitude: 4.883330. Longitude: -1.750000